2e sauvetage

1

2e sauvetage

2

1 Louis Tanniger   
2 [Louis Tanniger]
3 < 26/03/1898  
4 Suisse
 

3

26/03/1898 SuisseVevey Louis Tanniger 2e sauvetage

4