Matelots du yacht impérial de S. A. le grand duc Georges de Russie 

1

Matelots du yacht impérial de S. A. le grand duc Georges de Russie 

Sailors of the Imperial Russian Yacht

Matrosen der kaiserlich russischen Yacht 

DEB 1897

2

1 De Bedts 54  
2    
3 [1896]  
4    

3

       
       

4

Contacts